privacy notice

zur deutschen Version to the English version

1. Bescherming van uw persoonsgegevens 

De vzw Sigedis, gelegen op Victor Hortaplein, 11 (P3)  te 1060 Brussel, verbindt zich ertoe om uw privacy en uw persoonsgegevens te beschermen.

Ons beleid rond de bescherming van personen bij de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de Belgische wetgeving, onder andere, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, ook bekend onder de afkorting AVG.

2. Voor welke doeleinden verzamelen, verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens?

Sigedis handelt in het kader van haar wettelijke opdrachten. Voor meer informatie hierover, verwijzen we u door naar de webpagina “WETGEVING”.

Wij verwerken uw gegevens om te voldoen aan onze wettelijke opdrachten door middel van verschillende verwerkingsactiviteiten: 

2.a. Contactformulier

Indien u gebruik maakt van ons contactfomulier, verwerkt Sigedis de persoonsgegevens die u via het formulier verstrekt. Deze gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt en worden na sluiting van uw dossier gewist. 

2.b. Newsletter

Indien u zich heeft ingeschreven voor één van onze nieuwsbrieven, wordt uw emailadres bewaard voor dit doeleinde. Indien u zich hiertegen zou willen verzetten,  kunt u zich op elk moment in de newsletter zelf afmelden of door een e-mail te sturen naar (met de naam van de newsletter): info@sigedis.fgov.be

2.c. Behandeling van loopbaandossiers en aanvullende pensioenen

Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het beleid beschreven in de bovengenoemde GDPR-verordening.
 

3. Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken:

 • uw persoonlijke gegevens uit het Rijks- en BIS-register: naam, voornaam, …;
 • uw contactgegevens;
 • uw loopbaangegevens zoals: gegevens met betrekking tot uw periodes van tewerkstelling, met inbegrip van lonen en premies, gegevens met betrekking tot uw periodes van inactiviteit voor zover deze door een sociaal zekerheidsstatuut worden gedekt, gegevens in verband met uw stages, leercontracten en studentenjobs, gegevens over uw militaire dienst, andere loopbaangegevens die noodzakelijk zijn voor de toekenning en berekening van sociale zekerheidsrechten en hoedanigheden, de behaalde diploma’s en gevolgde opleidingen en elektronische arbeidsdocumenten;
 • gegevens betreffende het aanvullende pensioen zoals: de aansluiting bij een pensioenregeling,de opgebouwde rechtende uitbetaalde bedragende bijdragen, kosten en rendementen.

De persoonsgegevens die Sigedis verwerkt, worden grotendeels aangeleverd via de KSZ, rechtstreeks via een partner met een machtiging van het Informatieveiligheidscomité (IVC) of door uzelf.

4. Met wie delen we uw gegevens?

De gegevens die wij over u verzamelen, worden vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens worden niet gedeeld, tenzij op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen, zoals met de volgende bestemmelingen (niet-uitputtende lijst):

 • openbare instellingen zoals FPD, KSZ, RSZ, FSMA FOD Financiën en RSVZ;
 • de pensioeninstelling (verzekeraar of pensioenfonds) die uw gegevens heeft aangeleverd aan de databank 2de pijler in het kader van mypension.be;
 • de inrichter van uw aanvullend pensioen in het kader van mypension.be;
 • uw werkgever of sociaal instituut in het kader van een identificatieaanvraag;
 • derden waaraan u de toestemming hebt gegeven deze gegevens bij ons op te halen;
 • andere derden die beschikken over een uitdrukkelijke machtiging daartoe vanwege de Gegevensbeschermingsautoriteit (zoals gerechtsdeurwaarders, gerechtelijke actoren, enz.).

Verder worden de gegevens gebruikt voor rapportering en beleidsondersteunend onderzoek. In dat geval gaat het altijd om globale, anonieme statistieken en nooit om persoonlijke gegevens die de identificatie van personen mogelijk maken. 

We delen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

5. Communicatie van gegevens buiten de EU of de Europese Economische Ruimte (EER)

Als uw gegevens met landen buiten de EU of de EER worden gedeeld, dan is dat enkel om te voldoen aan de wettelijke of contractuele verplichtingen van de FPD, Sigedis of de RSVZ en dit met voldoende waarborgen op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

6. Hoelang blijven uw gegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard de tijd die nodig is voor de toepassing van de wetgevingen inzake sociale zekerheid.

7. Hoe kunt u uw rechten aanwenden in het kader van de AVG?

Bij de uitvoering van de haar opgelegde taken en opdrachten leeft de vzw Sigedis de wetgeving na. Binnen de grenzen van die wetgeving hebt u het recht:

 • toegang te krijgen tot uw gegevens;
 • te vragen uw gegevens te wissen of te verbeteren;
 • hun verwerking te beperken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking.

In de mate dat dit niet tegenstrijdig is met een wettelijke verplichting / het algemeen belang, zal uw verzoek worden ingewilligd en verwerkt.

Indien u meent dat uw rechten worden geschonden, kunt u ons dit ook laten weten.

Daartoe neemt u contact op met de verwerkingsverantwoordelijke via ons contactformulier

8. Hoe kunt u een klacht indienen?

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), als u vermoedt dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens niet conform de toepasselijke wetgeving gebeurt.

9. Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke & DPO

 • Verwerkingsverantwoordelijke: 

Sigedis

Victor Hortaplein, 11 (P3)

1060 Brussel

02/791 50 00.

Vul ons contactformulier in

 • Functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer of dpo):

Vul ons contactformulier in