privacy notice

1. Bescherming van uw persoonsgegevens 

De vzw Sigedis, gelegen op de Europaesplanade 3 te 1060 Brussel, verbindt zich ertoe om uw privacy en uw persoonsgegevens te beschermen.

Ons beleid rond de bescherming van personen bij de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de Belgische wetgeving, onder andere, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, ook bekend onder de afkorting AVG.

2. Voor welke doeleinden verzamelen, verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens?

Sigedis handelt in het kader van haar wettelijke opdrachten. Voor meer informatie hierover, verwijzen we u door naar de webpagina “WETGEVING”.

De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het beleid beschreven in de bovengenoemde AVG-verordening.

2.a. Contactformulier

Indien u gebruik maakt van ons contactfomulier, verwerkt Sigedis de persoonsgegevens die u via het formulier verstrekt. Deze gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt en worden na sluiting van uw dossier gewist. 

2.b. Newsletter

Indien u zich heeft ingeschreven voor één van onze nieuwsbrieven, wordt uw emailadres bewaard voor dit doeleinde. Indien u zich hiertegen zou willen verzetten, kan u zich steeds uitschrijven.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen en gebruiken twee categorieën van gegevens:

 • sociale persoonsgegevens
 • identificatiegegevens

4. Met wie delen we uw gegevens?

De gegevens die wij over u verzamelen, worden vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens worden niet gedeeld, tenzij op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen, zoals met de volgende bestemmelingen (niet-uitputtende lijst):

 • openbare instellingen zoals FPD, KSZ, RSZ, FSMA FOD Financiën en RSVZ;
 • de pensioeninstelling (verzekeraar of pensioenfonds) die uw gegevens heeft aangeleverd aan de databank 2de pijler in het kader van mypension.be;
 • de inrichter van uw aanvullend pensioen in het kader van mypension.be;
 • uw werkgever of sociaal instituut in het kader van een identificatieaanvraag;
 • derden waaraan u de toestemming hebt gegeven deze gegevens bij ons op te halen;
 • andere derden die beschikken over een uitdrukkelijke machtiging daartoe vanwege de Gegevensbeschermingsautoriteit (zoals gerechtsdeurwaarders, gerechtelijke actoren, enz.).

Verder worden de gegevens gebruikt voor rapportering en beleidsondersteunend onderzoek. In dat geval gaat het altijd om globale, anonieme statistieken en nooit om persoonlijke gegevens die de identificatie van personen mogelijk maken.

5. Hoelang blijven uw gegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard de tijd die nodig is voor de toepassing van de wetgevingen inzake sociale zekerheid.

6. Hoe kunt u uw rechten aanwenden in het kader van de AVG?

Bij de uitvoering van de haar opgelegde taken en opdrachten leeft de vzw Sigedis de wetgeving na. Binnen de grenzen van die wetgeving hebt u het recht:

 • toegang te krijgen tot uw gegevens;
 • te vragen uw gegevens te wissen of te verbeteren;
 • hun verwerking te beperken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking.

In de mate dat dit niet tegenstrijdig is met een wettelijke verplichting / het algemeen belang, zal uw verzoek worden ingewilligd en verwerkt.

Indien u meent dat uw rechten worden geschonden, kunt u ons dit ook laten weten.

Daartoe neemt u contact op met de verwerkingsverantwoordelijke via ons contactformulier

7. Hoe kunt u een klacht indienen?

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), als u vermoedt dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens niet conform de toepasselijke wetgeving gebeurt.

8. Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke & DPO

 • Verwerkingsverantwoordelijke: 

Sigedis

Zuidertoren

Europaesplanade 3

1060 Brussel

02/791 50 00.

Vul ons contactformulier in

 

 • Functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer of dpo):

Vul ons contactformulier in