Gebruiksvoorwaarden van de websites beheerd door Sigedis

to the English version zur deutschen Version

Onderstaande bepalingen hebben tot doel de voorwaarden te omschrijven waaronder Sigedis u toegang verleent tot haar websites.

Sigedis biedt u haar sites en de opgenomen informatie aan voor zover u de op deze webpagina uiteengezette "gebruiksvoorwaarden" zonder enig voorbehoud aanvaardt. Door de websites en de informatie erop te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden.

Informatie

De gegevens op onze sites worden geacht correct te zijn op het ogenblik dat ze gepubliceerd worden, maar kunnen na verloop van tijd onnauwkeurig worden of verouderd zijn. Omtrent de kwaliteit, juistheid of volledigheid van welke inlichting ook op onze websites wordt geen garantie gegeven. De inhoud van de sites (links inbegrepen) kunnen te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Sigedis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op onze websites, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. U dient alle voorzorgen te nemen om u ervan te vergewissen dat wat u voor uw gebruik selecteert, vrij is van virussen, bugs, Trojaanse paarden enz., die uw gegevens of uw apparatuur kunnen vernietigen of aantasten.

Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie op onze websites is volledig op eigen risico.

Links en verwijzingen

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derde partijen en verwijzingen naar externe informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. Sigedis is niet verantwoordelijk voor  deze websites en de informatie die zich daarop bevindt, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.

Voorwaarden voor het hergebruik

Tenzij anders vermeld, is de informatie op onze websites vrij van rechten. Ze kan onvoorwaardelijk worden hergebruikt voor privé-, verenigings-, wetenschappelijke en commerciële doeleinden. De federale overheid raadt wel aan om de bron en datum van de hergebruikte informatie te vermelden.

 Wanneer voorafgaande toestemming vereist is, of wanneer specifieke voorwaarden noodzakelijk zijn, worden de beperkingen voor hergebruik uitdrukkelijk vermeld. Het hergebruik van multimediamateriaal (foto' s, afbeeldingen, geluid, video' s enz.), met inbegrip van de inhoud die in downloadbare documenten staat (brochures, enz.), is altijd onderworpen aan voorafgaande goedkeuring.

Meer informatie over toegang tot en hergebruik van overheidsinformatie vindt u op http://data.gov.be/nl/wettelijk-kader.

Bescherming van de persoonsgegevens

  • Indien u via onze websites persoonsgegevens meedeelt, zullen deze worden verwerkt door de vzw Sigedis, Victor Hortaplein 11 (P3) te 1060 Brussel.

Sigedis zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken om u de gevraagde inlichtingen te bezorgen. Sigedis zal uw persoonsgegevens niet aan derden meedelen, behalve indien dat noodzakelijk is om gevolg te kunnen geven aan uw verzoek.

Indien u zich heeft ingeschreven voor één van onze nieuwsbrieven, wordt uw emailadres bewaard voor dit doeleinde. Indien u zich hiertegen zou willen verzetten, kan u zich steeds uitschrijven.

  • Overeenkomstig artikel 12 van de algemene verordening gegevensbescherming betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens heeft u het recht om de meegedeelde inlichtingen bij Sigedis op te vragen en in voorkomend geval te laten verbeteren. Voor vragen aangaande de verwerking van uw inlichtingen kunt u zich wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke van Sigedis:
    • Functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer):
    • Contacteren

Geschillen

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit onze sites of enig daarin vervat gegeven, vallen onder de toepassing van het Belgische recht. Raadpleging van onze websites houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van België, en dat u aanvaardt alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.