Wat doen we?

Sigedis speelt een centrale rol bij de identificatie van sociaal verzekerden in het Belgische netwerk van de sociale zekerheid.

Onze dienst laat toe om 24h/24h een natuurlijk persoon te identificeren binnen de sociale zekerheid en het uniek identificatienummer van de betrokkene te verkrijgen.

 

Wat is het uniek identificatienummer?

Het insz is een unieke identificatiecode voor iedereen die contacten heeft met Belgische overheidsinstanties of met de sociale zekerheid, voor iedereen die in België werkt of er van sociale rechten geniet. Dit omvat zowel de rijksregisternummers als de identificatienummers gecreëerd in het bisregister voor de niet-inwoners (BIS-nummer genoemd). 

Het wordt bij alle gegevensuitwisselingen van de sociale zekerheid gebruikt en garandeert dat steeds de juiste gegevens van een persoon worden gebruikt en dat er geen gegevens verloren gaan.

Waarom? 

In heel wat situaties moet een persoon voor zijn contacten met de overheid of de sociale zekerheid zich identificeren. Op basis van een uniek identificatienummer kunnen deze instellingen garanderen dat de gegevens (zoals loon, tewerkstelling, ziekte, ongeval, enz.) van de juiste persoon gekoppeld zijn, en kunnen ze op elk moment de correcte gegevens over hem terugvinden en er vb. zijn rechten mee bepalen of berekenen of hij in aanmerking komt voor een bijdragevermindering.

Ook wanneer werkgevers en ondernemingen bij die overheden aangiften doen over personen, of wanneer overheden onderling gegevens moeten uitwisselen over die personen, dan zal daar zo een identificatienummer voor nodig zijn.

Hoe? 

Met behulp van de minimale identificatiegegevens en een gescande (geldige) identiteitskaart of paspoort van de persoon kan u 24h/24 via de online identificatiedienst rechtstreeks uw identificatieaanvraag indienen. In de mate van het mogelijke, en dit hangt hoofdzakelijk af van de kwaliteit van de door u ingebrachte gegevens, wordt er onmiddellijk geantwoord. Indien een onmiddellijk antwoord niet mogelijk is, wordt er geantwoord binnen de 24u. 

Wie? 

Momenteel is de dienst toegankelijk voor werkgevers, sociale secretariaten of mandatarissen. Vaak (bv. bij grote organisaties) kunnen meerdere gemachtigde personen binnen eenzelfde organisatie de onlinedienst in naam van de werkgever gebruiken. 

Binnenkort wordt de dienst eveneens ter beschikking gesteld van overheidsagenten en bijzondere beroepsgroepen (zoals gerechtsdeurwaarders, inspectiediensten, enz.), in het gebruiksbeheer van de sociale zekerheid vaak samen ‘professionals’ genoemd.

Op termijn zal deze dienst mogelijk ook ter beschikking gesteld worden van individuen die zelf een nummer willen aanvragen omdat ze dat nodig hebben voor hun contacten met de Belgische overheid.