Een lange geschiedenis, maar een kort verleden

Sigedis werd in 2006 opgericht door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), de Federale Pensioensdienst (FPD), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ). Onze eerste opdracht was de modernisering van het informaticabeheer van de individuele rekening met loopbaangegevens van werknemers uit de privésector. Deze opdracht bevond zich in het verlengde van de activiteiten van de vzw Cimire. Om deze opdracht beter te begrijpen, moeten we teruggaan naar de oorsprong van het huidig Belgisch pensioensysteem…

Year
1950
Year Event

Tot begin jaren '50, zijn de Belgische pensioenen gebaseerd op een systeem van kapitalisatie: werknemers leggen individueel een kapitaal aan met het oog op een toekomstig pensioen, meestal bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas – de ASLK.

Year
1954
Year Event

Vanaf 1954, wordt dit financieringssysteem geleidelijk aan vervangen door een systeem van repartitie, met andere woorden een systeem waarin de actieve bevolking rechtstreeks bijdraagt aan het pensioen van de gepensioneerden. Men spreekt voortaan van “intergenerationele solidariteit”. De ASLK wordt belast met het beheer van de individuele rekening van de werknemers uit de privésector. Op deze individuele rekening worden de loon- en arbeidstijdgegevens bijgehouden, met als doel de pensioenrechten van de werknemers te bepalen.

Year
1993
Year Event

In 1993 wordt de ASLK geprivatiseerd. FB Verzekeringen (Fortis Groep) neemt alle activiteiten over, dus ook het beheer van de individuele rekening. Paradoxaal genoeg bevindt zich vanaf dat ogenblik een overheidsopdracht bij een privé onderneming. Om de continuïteit van deze overheidsopdracht te verzekeren, richten de RVP, de RSZ, de KSZ en FB Verzekeringen in 2001 samen de  gemengd privaat-publieke vzw Cimire op.

Year
2006
Year Event

In 2006 ziet Sigedis het daglicht. Onze eerste opdracht is het overnemen, en dus in zuiver publieke handen brengen, van de databank met individuele rekeningen. Op 1 januari 2010 was deze overname een feit. Op dat moment waren er echter al weer omvangrijke nieuwe opdrachten bijgekomen: de databank met loopbaangegevens voor werknemers uit de overheidssector (bezegeld in de Capelo-wet van 29 december 2010) en de databank voor aanvullende pensioenen voor werknemers en zelfstandigen (voortvloeiend uit de DB2P-wet van 27 december 2006).

Year
2013
Year Event

Sinds december 2013 zijn we tot slot gestart met de consolidatie van de twee loopbaandatabanken in een multisectoriële loopbaandatabank over de professionele stelsels heen, wat een belangrijke meerwaarde zal betekenen voor de instellingen van de sociale zekerheid in het algemeen en elke individuele burger in het bijzonder.